STARTUJ ULUBIONE CO NOWEGO? AGNIESZKA CEGIELSKA - NIEOFICJALNY INTERNETOWY FANKLUB REDAKCJA KONTAKT
Informacje o aktualizacji Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Poczytaj lub dodaj wpis Czyli kto to tworzy Kontakt z nami
OSTATNI KOMENTARZ  ?

Budujemy carty ...
Sampler do c-6 ...
Byłem tam ... ...
Seks w szkole, ...

(41)
(17)
(3)
(2)
(2)WYBIERZ MELODIĘ       ?


The last ninja
The l.n. The wilderness
The last ninja 2
The l.n.2 The basement
The l.n.2 The final battle
The l.n.2 The mansion
The l.n.2 The office
The l.n.2 The sewers
The l.n.2 The street
The great giana sisters
The green beret
Turrican intro
Bubble Bobble Remix
Creatures
Game over
Mayhem intro
Diablo
Doom 2 Hell on Earth
Hi-octane
Xenon 2
Mario in the Loonybin
Tetris (gameboy) remix


Jaws
Spy vs spy
Draconus
Ghoust busters
Tetris (c-gameboy)
Duke Nukem 3D
PROGRAMOWANIE 


FRAKTALE MANDELBROTA W ASSEMBLERZE   Jak obiecałem, tak zrobiłem Mandelbrota w assemblerze - jestem zawiedziony, ponieważ rysuje się on aż 20 minut! :-( I nie ma tu takiego przełożenia, jak z trójkątem Sierpińskiego. Cóż, gdyby mnożenie było bez znaku i dwóch liczb ośmiobitowych, byłoby z 10 razy szybciej, a tutaj trzeba operować czasami na 32-bitowych signed integerach, czasami 24... Gdyby...

   Jako punkt wyjścia posłużył mi program Przemysława Cieślaka z C&A 1995/04 str. 16/17 'FRAKTALE ZBIÓR MANDELBROTA'. Ponieważ okazało się, że bardziej pamiętam assembler PC niż Amigi - to ku mojemu szczęściu znalazłem ten program przerobiony na PC przez Tomasza Łąckiego. Był on bardzo podobny i nie używał koprocesora. Kolejnym ułatwieniem jest codebase C64 i Seriously fast multiplication (8-bit and 16-bit). To genialny sposób na szybkie mnożenie przy użyciu tablic kwadratów wymyślony przez genialnego George'a Taylor'a. Dołożył się do tego Jackasser, który skrócił rozmiar tablic. Przy okazji podziękowania właśnie dla tych czterech osób oraz dodatkowo dla Oswald'a, który objaśniał mi zasadę działanie tej metody - tak, więc Przemysław Cieślak, Tomasz Łącki, George Taylor, Jackasser, Oswald - mega THX! :-)

   Teoria jest w wątku Fraktale w BASIC'u i nie będę jej powtarzał - przechodzę do programowania - na początek wycinek odpowiedzialny za liczenie fraktala (PC code):

[...]
pozx dw 0
pozy dw 0
x dw 0
y dw 0
la dd 0
lb dd 0

startx dd -618*256
starty dd -324*256
zla dw 768
zlb dw 791
paramx db 0
paramy db 0

;-----------------------liczenie fraktala
rysuj:
lea si,la
lea di,startx
mov eax,ds:[di]
mov [si],eax      ;zmniejszenie - idzemy w prawo
            ;rysunek przesuwa sie w lewo

nexti:
lea si,lb
lea di,starty
mov eax,ds:[di]
mov [si],eax      ;zmniejszenie - idziemy w dol
lea si,pozy       ;rysunek przesuwa sie do gory
mov dword ptr[si],0


nextj:
xor ax,ax
lea si,x
lea di,paramx
mov al,ds:[di]     ;pobierz paramx
mov word ptr [si],ax  ;ustaw paramx
mov al,ds:[di+1]    ;pobierz paramy
mov word ptr [si+2],ax ;ustaw paramy
mov cx,IloscPowtorzen
spr:
;push cx
;podnies x do kwadratu
dec cx
jz br
xor eax,eax
xor ebx,ebx
xor edx,edx
mov ax,[si]       ;w ax - x
imul ax         ; |
mov bx,ax        ; |
mov ax,dx        ; |
shl eax,16       ; |
or eax,ebx       ; V
push eax        ;x^2 - caly 32bit wynik w eax

;podnies y do kwadratu
xor ebx,ebx
xor edx,edx
xor eax,eax
mov ax,[si+2]      ;w ax - y
imul ax         ; |
mov bx,ax        ; |
mov ax,dx        ; |
shl eax,16       ; V
or eax,ebx       ;y^2 - caly 32bit wynik w eax
mov ebx,eax       ;w ebx - y^2
pop eax         ;w eax - x^2

sub eax,ebx       ;x^2-y^2
xor edx,edx
add eax,[si+4]     ;x^2-y^2+la
shr eax,8        ;-

push eax        ;zapamietaj x

xor eax,eax
xor ebx,ebx
xor edx,edx
mov ax,[si]       ;w ax - x
mov bx,[si+2]      ;w bx - y
imul bx         ;y*x
xor ebx,ebx
mov bx,dx
shl ebx,16
or ebx,eax       ;y*x - caly wynik z DX:AX w EBX


add ebx,ebx       ;2*y*x
xor edx,edx
add ebx,[si+8]     ;2*x*y+lb

shr ebx,8        ;-

mov [si+2],bx      ;y=2*x*y+lb
pop eax

mov [si],ax       ;x=x^2-y^2+la
push ebx        ;zapamietaj y
;----------------------------podnies x do kwadratu
xor ebx,ebx       ;najpirw zap. ebx potem wyzeruj
xor edx,edx       ;potrzebne rejestry
imul ax         ;x^2 - mnozenie ze znakiem
mov bx,ax        ;mlodsze slowo do bx (wynik jest w DX:AX)
xor eax,eax       ;wyzeruj eax
mov ax,dx        ;
shl eax,16       ;dx do eax - starsze slowo wyniku
or eax,ebx       ;bx do ax - mlodsze slowo wyniku

pop ebx         ;odtworz y
push eax        ;zapamieteaj x

xor eax,eax       ;podnies y do kwadratu
xor edx,edx       ;
mov eax,ebx       ;y do eax
imul ax         ;y^2
xor ebx,ebx
mov bx,ax        ;mlodsze slowo wyniku do bx
xor eax,eax
mov ax,dx
shl eax,16       ;dx do eax - starsze slowo wyniku
or eax,ebx       ;bx do ax - mlodsze slowo wyniku
mov ebx,eax       ;caly wynik y^2 do ebx

pop eax         ;odtworz x
add eax,ebx       ;|Z|=sqrt(x^2+y^2)


shr eax,8        ;podziel |Z| przez 256
cmp ax,1024       ;-------------sprawdz warunek
jl spr

;pop cx
;-dec cx
;-jnz spr
;loop spr

br:

;brdalej:
;------
;retu:
lea si,pozx
mov bx,[si]       ;w bx pozx
mov dx,[si+2]      ;w dx pozy
;postaw punkt
shl dx,6
add bx,dx
shl dx,2
add bx,dx
mov es:[bx],cl     ;postaw punkt x,y,al - kolor

;nastepna pozycja
lea si,lb
lea di,zlb
xor eax,eax
mov ax,ds:[di]
add dword ptr[si],eax  ;-------------zwieksz licznik b
;zy ESC
in al,60h
cmp al,1
je wyjscie
;
lea si,pozy
add word ptr[si],1
cmp word ptr[si],200
jne nextj
lea si,la
lea di,zla
xor eax,eax
mov ax,ds:[di]
add dword ptr[si],eax  ;-------------zwieksz licznik a
lea si,pozx
add word ptr[si],1
cmp word ptr[si],320
jne nexti
[...]

   Teraz garść wyjaśnień - widać tu np. dzielenie przez 256 32-bitowego integera, więc w kodzie na C64 darowałem sobie 8-krotne (!) rolowanie czterech bajtów tylko po prostu odwoływałem się do drugiego bajtu 32-bit integer'a. Teraz spójrzmy na to:

shr eax,8        ;podziel |Z| przez 256
cmp ax,1024       ;-------------sprawdz warunek
jl spr

   a więc mamy tutaj dzielenie i sprawdzenie 16-bitowej liczby i widać, że najstarsze 8 bitów jest 'obcinane' - z tego skorzystałem pisząc to na C64 - KAŻDY CYKL SIĘ LICZY! EAX jest przesuwany o 8 bitów, co daje z 32 zmniejszenie do 24 bitów, a następnie sprawdzana jest zawartość AX 16bitów! (KOLEJNE OBCIĘCIE!). Idźmy dalej wartość 1024 jest 16-bitowa i szesnastkowo wynosi ona $0400 - młodszy bajt #$00 starszy #$04. Sprawdzenie warunku jest większe LUB równe 1024 zatem wystarczy sprawdzać tylko starszy bajt, czy jest większy lub równy 4! Jak się nie ma 16-bitowych rejestrów i każdy cykl się liczy, to trzeba kombinować :-) Jest to żywy przykład dla Tomaaz'a - nadal utrzymuję, że programowanie na PC jest łatwiejsze niż 'gimnastykowanie się' na C64, gdzie do dyspozycji raptem są 3 8-bitowe rejestry bez rozkazów dzielenia i mnożenia. Z resztą, co mi po 8-bitowych rozkazach, jak potrzebuję SIGNED 16BIT z wynikiem SIGNED 32BIT!

   Jeszcze jedno - przy obliczaniu Z podnosimy X i Y do kwadratu - marnotrastwem byłoby nie wykorzystanie tego przy kolejnej iteracji i ponowne potęgowanie - w wersji na C64 chętnie tak zrobiłem...

   Teraz programy na C64 - nie są one napisane super optymalnie i zapewne mają wiele niedociągnięć, natomiast jakoś rysują ten zbiorek ;-) Można by napisać to 'ciurkiem' i pozbyć się JSR'ów, co obniżyłoby przejrzystość. Dzięki temu widać jak działa algorytm.

   Pierwszy program nie używa sztuczek z ignorowaniem obcinanych końcówek, drugi jest bardziej zoptymalizowany i tą wersję poniżej zamieszczam. Trzeci jest z muzyką Tracker'a, aby nam się nie nudziło w oczekiwaniu na fraktal :-)

     *= $0801
;--------
;FOR SPECIAL WISH
;FROM POLISH FORUM C64.PHORUM.PL
; (C) BY WEGI IN 2010.01.03
;--------
     .BYTE $0B,$08,$90,$06,$9E,$32
     .BYTE $30,$34,$39,$00,$A0,$00

;--------
WY    = $D1
STOREPLOT = $D3
SCREEN  = $2000
;---
SQUARE1LO = $4000
SQUARE1HI = $4200
SQUARE2LO = $4400
SQUARE2HI = $4600
;---
     SEI
     CLD
     LDX #$FB
     TXS
     LDA #$37
     STA $01
     JSR $FDA3
     JSR $FF5B

     JSR SETTBADR
     JSR GENTAB
;---
DRAW
     SEI
     JSR INITGRAPH
     JSR FRAJDA
     CLI
     JSR $FFE4
     BEQ *-3
     LDA #$00
     STA $C6
     JMP DRAW

;-----
BIT32S
;-----

;--------
;THX 2 GEORGE TYLOR, JACKASSER, OSWALD
;FOR SHARING & EXPLAINED SERIOUSLY FAST
;MULTIPLICATION
;CODEBASE C64 RULES! :)
;--------

     INC $D020 ;BLINK FOR YOU CAN
     JSR BIT32U ;SEE HOW WORK MULT.

     LDA T1+1
     BPL DALEJ3
     SEC
     LDA PRODUCT+2
     SBC T2
     STA PRODUCT+2
     LDA PRODUCT+3
     SBC T2+1
     STA PRODUCT+3
DALEJ3
     LDA T2+1
     BPL DALEJ4
     SEC
     LDA PRODUCT+2
     SBC T1
     STA PRODUCT+2
     LDA PRODUCT+3
     SBC T1+1
     STA PRODUCT+3
DALEJ4
     DEC $D020
     RTS
;--------
BIT32U
     LDA T1
     STA SM1A+1
     STA SM3A+1
     STA SM5A+1
     STA SM7A+1
     EOR #$FF
     STA SM2A+1
     STA SM4A+1
     STA SM6A+1
     STA SM8A+1

     LDA T1+1
     STA SM1B+1
     STA SM3B+1
     STA SM5B+1
     STA SM7B+1
     EOR #$FF
     STA SM2B+1
     STA SM4B+1
     STA SM6B+1
     STA SM8B+1

     LDX T2
     SEC

SM1A   LDA SQUARE1LO,X
SM2A   SBC SQUARE2LO,X
     STA PRODUCT
SM3A   LDA SQUARE1HI,X
SM4A   SBC SQUARE2HI,X

     STA DAT1+1

     SEC
SM1B   LDA SQUARE1LO,X
SM2B   SBC SQUARE2LO,X
     STA DAT5+1

SM3B   LDA SQUARE1HI,X
SM4B   SBC SQUARE2HI,X
     STA DAT4+1

     LDX T2+1
     SEC

SM5A   LDA SQUARE1LO,X
SM6A   SBC SQUARE2LO,X
     STA DAT2+1

SM7A   LDA SQUARE1HI,X
SM8A   SBC SQUARE2HI,X
     STA DAT3+1

     SEC

SM5B   LDA SQUARE1LO,X
SM6B   SBC SQUARE2LO,X
     STA DAT6+1

SM7B   LDA SQUARE1HI,X
SM8B   SBC SQUARE2HI,X
     STA PRODUCT+3


;------
     CLC
DAT1   LDA #$00
DAT2   ADC #$00

     STA PRODUCT+1

DAT3   LDA #$00
DAT4   ADC #$00

     STA PRODUCT+2
     BCC DALEJ1
     INC PRODUCT+3
     CLC
DALEJ1
DAT5   LDA #$00
     ADC PRODUCT+1
     STA PRODUCT+1
DAT6   LDA #$00
     ADC PRODUCT+2
     STA PRODUCT+2
     BCC DALEJ2
     INC PRODUCT+3
DALEJ2

     RTS
;--------
GENTAB
     LDA #>SQUARE1HI
     STA ML1+2
     LDA #>SQUARE1LO
     STA ML0+2

     LDX #$00
     STX ML9+1

     TXA
     .BYTE $C9
;---
LB1
     TYA
     ADC #$00
ML1
     STA SQUARE1HI,X
     TAY
     CMP #$40
     TXA
     ROR A
ML9
     ADC #$00
     STA ML9+1
     INX
ML0
     STA SQUARE1LO,X
     BNE LB1
     INC ML0+2
     INC ML1+2
     CLC
     INY
     BNE LB1

     LDX #$00
     LDY #$FF
;---
JACK
;GREAT IDEA OF JACKASSER/INSTINCT
;---
     LDA SQUARE1HI+1,X
     STA SQUARE2HI+$0100,X
     LDA SQUARE1HI,X
     STA SQUARE2HI,Y
     LDA SQUARE1LO+1,X
     STA SQUARE2LO+$0100,X
     LDA SQUARE1LO,X
     STA SQUARE2LO,Y
     DEY
     INX
     BNE JACK
     RTS
;---
;--------
INITGRAPH

   ;LINES 5 - 90 FROM TOMAAZ BASIC

  ;  LDA #$06
  ;  STA 53280

     LDA 53272
     ORA #$08
     STA 53272

     LDA 53265
     ORA #32
     STA 53265


     LDX #$00
     LDA #246
FILL1
     STA $0400,X
     STA $0500,X
     STA $0600,X
     STA $06F8,X
     INX
     BNE FILL1

     LDX #$20
     STX $FC
     LDY #$00
     STY $FB
     LDA #$FF

FILL2  STA ($FB),Y
     INY
     BNE FILL2
     INC $FC
     DEX
     BNE FILL2
     RTS
SETTBADR
     LDX #$00
     LDA #>SCREEN
     STX $FB
     STA $FC
SETTB2
     LDA $FB
     STA TBADLO,X
     LDA $FC
     STA TBADHI,X

     LDA $FB
     CLC
     ADC #$40
     STA $FB

     LDA $FC
     ADC #$01
     STA $FC
     INX
     CPX #25
     BCC SETTB2
     RTS

;--------
TBBIT
     .BYTE %10000000
     .BYTE %01000000
     .BYTE %00100000
     .BYTE %00010000
     .BYTE %00001000
     .BYTE %00000100
     .BYTE %00000010
     .BYTE %00000001


;---
TBADLO
     .BYTE 0,0,0,0,0
     .BYTE 0,0,0,0,0
     .BYTE 0,0,0,0,0
     .BYTE 0,0,0,0,0
     .BYTE 0,0,0,0,0
;---
TBADHI
     .BYTE 0,0,0,0,0
     .BYTE 0,0,0,0,0
     .BYTE 0,0,0,0,0
     .BYTE 0,0,0,0,0
     .BYTE 0,0,0,0,0
;--------
;---------------------------------------
T1    .BYTE 0,0
T2    .BYTE 0,0
PRODUCT .BYTE 0,0,0,0
;---------------------------------------
;--------
;--------
;STARTX = (-618)*256 = $FFFD9600
;STARTY = (-324)*256 = $FFFEBC00
;ZLA = 768 = $0300
;ZLB = 791 = $0317

STARTX  .BYTE $00,$96,$FD,$FF
STARTY  .BYTE $00,$BC,$FE,$FF

ZLA   .BYTE $00,$03
ZLB   .BYTE $17,$03

LA    .BYTE 0,0,0,0
LB    .BYTE 0,0,0,0

POZX   .BYTE 0,0
POZY   .BYTE 0,0

PARAMX  .BYTE $00,$00
PARAMY  .BYTE $00,$00

X1    .BYTE $00,$00
Y1    .BYTE $00,$00

X2    .BYTE 0,0,0,0
Y2    .BYTE 0,0,0,0

X3    .BYTE 0,0,0,0
Y3    .BYTE 0,0,0,0
;--------


;--------
;--   X * X = X^2
XSQUARE
     LDA X1
     STA T1
     STA T2

     LDA X1+1
     STA T1+1
     STA T2+1

     JSR BIT32S
;--
;--------
;--   RESULT TO X3
RES2X3
     LDX #$03
     LDA PRODUCT,X
     STA X3,X
     DEX
     BPL *-7
     RTS
;--
;--------
;--   Y * Y -> Y^2
YSQUARE
     LDA Y1
     STA T1
     STA T2

     LDA Y1+1
     STA T1+1
     STA T2+1

     JSR BIT32S
;--
;--------
;--   RESULT TO Y3
RES2Y3
     LDX #$03
     LDA PRODUCT,X
     STA Y3,X
     DEX
     BPL *-7
     RTS
;--
;--------
;--   X2 = X^2 - Y^2 + LA
X3SUBY3

     SEC
     LDA X3
     SBC Y3
     STA X2

     LDA X3+1
     SBC Y3+1
     STA X2+1

     LDA X3+2
     SBC Y3+2
     STA X2+2

     LDA X3+3
     SBC Y3+3
     STA X2+3

     CLC
     LDA X2
     ADC LA

     LDA X2+1
     ADC LA+1
     STA X2+1

     LDA X2+2
     ADC LA+2
     STA X2+2


     RTS
;--
;--------
;--   Y2 = Y * X * 2 + LB

MULXY
     LDA X1
     STA T1
     LDA X1+1
     STA T1+1

  ;IF LAST WAS Y^2 SO DO NOT
  ;MUST SET Y TO T2

     JSR BIT32S

   ;Y*X*2 -> PRODUCT * 2 (24BIT)

     LDA PRODUCT
     ASL A
     ROL PRODUCT+1
     ROL PRODUCT+2

    ;ENOUGHT 24BIT
    ;ROL PRODUCT+3

    ;INA ACC LOWEST BYTE*2
    ;OF PRODUCT
     CLC
     ADC LB
   ;WITHOUT STORE ONLY CHECK CARRY!
   ;COS RESULT IN BIT 8 TO 23!
   ;DIVIDE 256 - CLEAR?

;--   Y = (Y * X * 2 + LB)/256
;NOWEY  - NEWY!!! HERE
;--
     LDA PRODUCT+1
     ADC LB+1
     STA Y1

     LDA PRODUCT+2
     ADC LB+2
     STA Y1+1

;--
;--------
;--   X = (X^2 - Y^2 + LA)/256

;BELOW NEWX !!!
NOWEX
     LDA X2+1
     STA X1
     LDA X2+2
     STA X1+1

     RTS
;--
;--------
;--   (X^2 + Y^2)/256/256
SUMSQUARE

     JSR XSQUARE
     JSR YSQUARE

     CLC

     LDA X3
     ADC Y3
     LDA X3+1
     ADC Y3+1
     LDA X3+2
     ADC Y3+2

     ;ONE MORE TIME DIV 256
     ;SO NO CHECK >= 1024 ($0400)
     ;ONLY HIBYTE >= 4 ($0400)
     ;CLEAR??

     CMP #$04

     ;CARRY IS FLAG
     ;IF CARRY IS SET SO Z^2+C
     ;IS RAISING UP!!

     RTS
;--
;--------
;--   STARTX DO LA
LOADLA
     LDX #$03
     LDA STARTX,X
     STA LA,X
     DEX
     BPL *-7
     RTS
;--
;--------
;--   STARTX DO LB
LOADLB
     LDX #$03
     LDA STARTY,X
     STA LB,X
     DEX
     BPL *-7
     RTS
;--
;--------
;--
ZERUJPOZX
     LDA #$00
     STA POZX
     STA POZX+1
     RTS
;--
ZERUJPOZY
     LDA #$00
     STA POZY
     STA POZY+1
     RTS
;--
;--------
;--   LB = LB + ZLB

PLUSLB
     CLC

     LDA ZLB
     ADC LB
     STA LB

     LDA ZLB+1
     ADC LB+1
     STA LB+1

     LDA LB+2
     ADC #$00
     STA LB+2

     LDA LB+3
     ADC #$00
     STA LB+3

     RTS
;--
;--------
;--   LA = LA + ZLA
PLUSLA
     CLC

     LDA ZLA
     ADC LA
     STA LA

     LDA ZLA+1
     ADC LA+1
     STA LA+1

     LDA LA+2
     ADC #$00
     STA LA+2

     LDA LA+3
     ADC #$00
     STA LA+3

     RTS
;--
;--------
;--  X = PARAMX ; Y = PARAMY
STPRMS
     LDA PARAMX
     STA X1
     LDA PARAMX+1
     STA X1+1

     LDA PARAMY
     STA Y1
     LDA PARAMY+1
     STA Y1+1

     RTS
;--
;--------
;--

;---------------------------------------
MYFRAC
     LDA #51
     STA ITERATOR

     JSR XSQUARE
     JSR YSQUARE

MYFRAC2
     DEC ITERATOR

     ;IF NO RAISING UP - DRAW
     ;MANDELBROT FILE

     BEQ STAWPLOT

     JSR X3SUBY3
     JSR MULXY
     JSR SUMSQUARE

     ;AFTER SUMSQUARE X*X AND Y*Y
     ;WAS CALCULATED SO WE DO NOT
     ;MUST AGAIN JSR XSQUARE AND
     ;JSR YSQUARE

     PHP
     ;SAVE CARRY
     JSR STAWPLOT
     PLP
     ;RESTORE CARRY

   ;WITHOUT XSQUARE AND YSQUARE
   ;BEFORE EXPLAINED WHY - IT IS NOT?

     BCC MYFRAC2

     ;RAISING UP - THE END OF POINT
     ;ITERATION
     RTS
STAWPLOT

     LDA POZY
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     TAX

     LDA POZY
     AND #$07
     TAY

     LDA POZX
     AND #$F8
     CLC
     ADC TBADLO,X
     STA STOREPLOT

     LDA TBADHI,X
     ADC POZX+1
     STA STOREPLOT+1

     LDA POZX
     AND #$07
     TAX

     LDA (STOREPLOT),Y
     EOR TBBIT,X
     STA (STOREPLOT),Y

     RTS

;--------
ITERATOR .BYTE 0
;---------------------------------------
FRAJDA
     JSR ZERUJPOZX
     JSR LOADLA

NEXTI
     JSR LOADLB
     JSR ZERUJPOZY

NEXTJ
     JSR STPRMS
     JSR MYFRAC

     JSR PLUSLB
     INC POZY
     LDA POZY
     CMP #200
     BNE NEXTJ

     JSR PLUSLA
     INC POZX
     BNE TRYFRAK
     INC POZX+1
TRYFRAK
     LDA POZX+1
     BEQ NEXTI
     LDA POZX
     CMP #$40
     BNE NEXTI
     ;X = 320 ($0140) - THE END!
;--------
;-  ALL DONE :)
     RTS
;-------Takie są efekty działania programu.

   Pobrać można go tutaj: mandelbrot.zip (90kB).

   Jeżeli chodzi o pokolorowanie fraktala... ponieważ musiałem zająć się teorią, to pokolorowanie zostawiam do własnej przeróbki. A naszą wersję obiecał pokolorować spec od trybów graficznych Michał VEL Skull - powodzenia!

P.S. Można rysować mniejsze fraktale - wówczas nie zajmie to tyle czasu - trzeba wtedy również kontrolować max pozycje X i Y, aby nie liczyć obszaru poza zbiorem...Autor:
Data realizacji:
Data publikacji:
Data modyfikacji:
Pierwsza publikacja:Mr Wegi (Black Sun/Fatum/Samar Productions)
1.2010
12.1.2010
-
Filety on-line

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ#1Dzień 7-12-2010godz.07:35:47Autor: Komentarz testowy
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Fajny artyluł:D!

Instrukcja używania systemu komentarzy    

 1. W polu "Podpisz się" umieszczasz swoje Imię, Nazwisko albo Pseudonim używając znaków alfanumerycznych: A-Z, 0-9 oraz znaków specjalnych, np.: !^<>" ' itp.
  Tagi HTML są nieaktywne.
 2.    
 3. W polu "Wpisz treść" umieszczasz komentarz używając znaków alfanumerycznych: A-Z, 0-9 oraz znaków specjalnych, np.: !^<>" ' itp. Klawisz ENTER tworzy nowy akapit.
  Tagi HTML są aktywne. Możesz:

 4.    Możliwość:

  Komenda:

  Przykład:

     a.   Pogrubić tekst: <B></B> Pogrubiony
     b.   Pochylić tekst: <I></I> Pochylony
     c.   Podkreślić tekst: <U></U> Podkreślony
     d.   Stworzyć indeks górny: <SUP></SUP> Indeks górny
     e.   Stworzyć indeks dolny: <SUB></SUB> Indeks dolny
      f.   Użyć czcionki maszynowej: <TT></TT> Czcionka maszynowa


  Adresy URL wpisujemy w postaci http://nazwastrony.pl, ftp://nazwastrony.pl.
  Adresy email wpisujemy w postaci nazwa@nazwa.pl.
  Adresy Gadu-Gadu wpisujemy w postaci gg:1234567 (bez spacji).

  Proszę pamiętać o domykaniu otwartych tagów.
  Przed naciśnięciem przycisku Komentuj, zaznacz checkboks przy jego prawym boku.

Podpisz się:

Wpisz treść:

   wyślij mój komentarz    ukryj mój adres IP