SPREADOWALI
Poz. Ksywka lub nazwa     Punkty   Votki
1.  SPIDER            15     9
2.  COBRA             8     4
3.  KILER             8     4
4.  REITER             8     5
5.  V-12              5     2
6.  ALIEN             2     1